سینا و دیگران

Everything

Wednesday, December 28, 2005

سوتی نامه

مکان : يکی از دفاتر مشترکين تلفن همراه تهران
رييس مربوطه اينو برای يکی از مشتری ها نوشته :
---

0 Comments:

Post a Comment

<< Home