سینا و دیگران

Everything

Wednesday, December 21, 2005

شب يلدا

The sun is sleeping quietly
-
خورشيد به آرامي در خواب فرو رفته است
-
Once upon a Century
-
گويي به درازاي يک قرن
-
Wistful oceans calm and red
-
اقيانوس آرام و سرخ در انتظار طلوع خورشيد
-
Ardent caresses laid to rest
-
با نوازشي پرحرارت مشغول استراحت است
-
For my dreams i hold my life
-
روياهاي من دليلي براي ادامه حيات من هستند
-
For wishes i behold my night
-
با اينکه من به دنبال آرزوهايم ناکامي را مي بينم
-
A truth at the end of time
-
حقيقتي در پايان زمان
-
Losing faith makes a crime
-
نتيجه ناکامي بي اعتقادي ... موجب گناه
-
I wish for this night time to last for a life time
-
ولي من حتي در اين زمان از شب نااميدي هم براي فرصت
-
زندگي (داشتن اميد)‌ ديگر(مجدد)ـي آرزو ميکنم
-
The darkness around me, Shores of a solar sea
-
در حاليكه تاريكي در اطراف منست حتي در ساحل آفتابي دريا
-
Oh how iwish to go down with the sun
-
آه ... من آرزوي غروب با خورشيد را دارم ... اما چگونه؟
-
Sleeping ...Weeping ...With you
-
در حال خواب ... در حال گريه ... با تو خورشيد
-
Sorrow has a human heart
-
غم و اندوه هم بخشي از قلب (احساس) انسان است
-
From my god it will depart
-
ولي به خواست خداي من روانه (زايل) خواهد شد
-
I"d sail before a thousand moons
-
و اين آن زمانيست کهمن از جلوي هزار ماه گذشتم
-
Never finding where to go...222 days of light
-
بدون درك اينکه به کجا ميروم ...۲۲۲ روز در جهت نور
-
Will be desired by a night
-
و نهايتا بواسطه ي يک شب به تمام آرزوهايم ميرسم
-
A moment for the poet's play
-
لحظه اي (مناسب) براي ترانه سرايي شاعر
-
Until there"s nothing left to say
-
تا جايي که چيزي براي گفتن نماند
---
(NightWish > Sleeping Sun > Download here (save target as
---
شب يلدای همه مبارک
پيشنهاد ميکنم حتماً اين آهنگ رو دانلود کنين و گوش کنين..از ما گفتن بيد!

1 Comments:

Anonymous حاجیه said...

سلام
قشنگ بید !

9:05 AM  

Post a Comment

<< Home