سینا و دیگران

Everything

Wednesday, November 23, 2005

!Welcome to Europe Ali


تا چشم اونايی که گفتن کريمی برف آلمان و هم نميبينه از کاسه يجا در آد..جادوگر اولين گل اروپاييشم دراولين بازی اروپائيش زد و يه پاس گل هم داد تا نشون بده جادوش فقط تو آسيا نيست....گزارش بازی رو از اينجا بخونين .بزودی فيلم گل رو هم ميزارم.

1 Comments:

Blogger Mehrdad said...

دمش گرم

9:04 PM  

Post a Comment

<< Home