سینا و دیگران

Everything

Sunday, August 14, 2005

جادوگر شروع کرد

آقا چه حالی کرديم ديروز..دستت درد نکنه علی..ديگه چی کار قرار بود بکنه؟..پاسه گل که داد ..گل که زد .نيمه اول که بهترين بازيکن زمين بود..توپ که ميگرفت..تکل که ميزد..وقتی ميگن جادوگره بيخد نميگن که..رونالدينهوکيه؟..بابا علی کريمی خودمونو ميگم!!!
---
---
گل کريمی را اينجا ببينيد. Download

0 Comments:

Post a Comment

<< Home