سینا و دیگران

Everything

Saturday, May 14, 2005

Happy Birthday

---

21سال پيش در چنين روزی و در حدود 18 ساعت ديگر آنگاه که سياره ونوس در زاويه 36 درجه قرار گرفت انتظار ها پايان يافتندی و پسری به دنيا آمدندی که نام آن را سينا گذاشتندی که بعد ها پسرخيلی توپسی بشدندی و ملت وبلاگ او بخواندندی وه حال بکردندی و اورا شديدا دعا کردندی که راه های گزر از سد های نامرد های چاپار خانه آن زمان نشان دادندی ولی او در روز ميلاد خود پستی بس چرت بکردندی که همه را فراری دادندی!!!!

1 Comments:

Anonymous shayan said...

salam chetori sina
man nemidoonestam tavalodet mobarak
emrooz man poshte pc ye nom neshestam daram ba in sitet haal mikonam narafzarhaye computeram khodas masalan nasbe xp dar 10 min be elate ye narafzar ya proxy finder , ......... ke age behet begam shakh dar miyari
bazam tavalodet mobarak

4:00 PM  

Post a Comment

<< Home