سینا و دیگران

Everything

Friday, March 25, 2005

ایران-ژاپن

به هر جون کندنی بود برديم.. وقتی هم ميخوان ببرن زجر کش ميکنن آدمو.
ولی انصافاً زياد حقمون نبود..در واقع ژاپن خيلی منطقی تر و با برنامه تر بازی کرد..
بقول علی ما فقط دريبل ميزديم..ظاهرا تاکتيک همين بود گفته بودن برين تو زمين هر کاری ميخواين
بکنين اين وسط ها گل هم زدين زدين..تعويض ها هم که به نظر من اصلاً جالب نبود..مربی که
آقای گل ليگ (عنايتی) و بهترين بازيکن تيم اول ليگ (مبعلی) و بزاره رو سکو بعد به جای کاضميان آماده و سرعتی
و نيکبخت جنگنده بياد نويدکيا اي که 1 سال بازی نکرده و کاملی که چند هفته مصدوم بوده رو بياره تو زمين
زياد منطقی نيست..
---
يه توصيه خيلی مهم هم دارم..اينکه بيان يه لوح تقدير بدن به اون بازيکنی که علی دايی رو زد ..خداييش
فکر کنم تو ژاپن محرومش کنن..3 امتياز و راحت داد به ايران..تازه ظاهراً به بازی بعدی هم نميرسه
اينم 3 امتياز ديگه..تا وقتی دايی تو زمين بود انگار 10 نفره داشتيم بازی ميکرديم..

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

find my first blog -

[url=http://trailfire.com/lewismorrison] diet pill phentermine [/url]

http://trailfire.com/lewismorrison
[url=http://trailfire.com/lewismorrison] cheap phentermine no rx [/url]

4:40 AM  
Anonymous Anonymous said...

represent nice new site -

[url=http://trailfire.com/lipitor] crestor vs lipitor [/url]

http://trailfire.com/lipitor
[url=http://trailfire.com/lipitor] lipitor and side effects [/url]

4:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

meet nice special blog -

[url=http://www.young-dro.com/profiles/blogs/buy-cheap-vicodin-symptoms] cheap vicodin [/url]

http://www.young-dro.com/profiles/blogs/buy-cheap-vicodin-symptoms
[url=http://www.young-dro.com/profiles/blogs/buy-cheap-vicodin-symptoms] symptoms vicodin addiction [/url]

7:56 PM  

Post a Comment

<< Home