سینا و دیگران

Everything

Saturday, February 12, 2005

گاز نداران

اينجا تهران است.. نه برای ما که فعلاً اتيوپيه.. .محلمون افت فشار داره, گاز نداريم. .داريم منجمد ميشيم .خنده دار نيست.. پايتخت دومين کشور جهان از نظر منابع گازی ، فشار نداره!!!. .ای بر پدر مادر...!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home