سینا و دیگران

Everything

Tuesday, February 08, 2005

الهه بد شانسی

ديشب تو اخبار يه زن و شوهر رو نشون ميداد که از هم طلاق گرفته بودن, بعد تو چت دوباره
باهم آشنا شده بودن ..البته با هويت الکی و کلی واسه هم خالی بسته بودن.. بعده 3 ماه
که کلی هم تريپ لاو شده قضيه باهم قرار گذاشتن.. بعدم که معلومه شکه شدن جفتشون
خانومه هم قش کرده.. اسمه اينارو فکر کنم بايد به عنوانه الهه بد شانسی ثبت کنن !!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home