سینا و دیگران

Everything

Saturday, February 05, 2005

انتخاب واحديدم امروز..16 تا بزور.. با کلی جا بجايی..همش پر بود..يکی نيست بگه داره منفجرميشه اين دانشگاه.. مگه مجبورين کلاس ندارين دانشجو بگيرين.. تو پارکينگ ماشينا رو روهم پارک ميکنن ديگه!!!
---
اينم يراه ديگه برای رفتن به ارکات.. البته اگه onspeed ندارين.. يا کارتون داتک يا پارس آنلاينه..چون اين دوتا با کمال نامردی يکاری کردن که وقتی ميخوای وارد ارکات بشی نميگه فيلتر شده. يجوری که انگار خوده ارکات مشکل داره. جالبيش اينه که onspeed هم نميتونه رد کنه.. ولی با اين يکی ميشه

0 Comments:

Post a Comment

<< Home