سینا و دیگران

Everything

Saturday, January 22, 2005

کسايی که تو طول ترم درس نميخونن انسان های بزرگين!!! کم کاری نيست تحمل اينهمه استرس!!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home