سینا و دیگران

Everything

Sunday, January 23, 2005

2روز مونده به آزادی. .امروز محاسبات داشتم..زياد سخت نبود .. ولی به شدت زياد بود. فکر کن آدم 2 ساعت جمع و تفريق کنه ، حواسشم باشه که اشتباه نشه . پس فردا هم ترموديناميک دارم که رسما هيچی بارم نيست.. اين يکی هم خدا بخير کنه!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home